Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

 
 
TIETOSUOJA-ASETUKSEN MUKAINEN REKISTERÖIDYN INFORMOINTI

 

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Kukka ja Hautauspalvelu Bovellan ky    Y-tunnus:   0920917-7

Pohjolankatu 7 a 74100 Iisalmi

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Petri Bovellan 050-3777137 petri@bovellan.fi

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Tietoja kerätään asiakassuhteiden hoitamista ja palveluiden toimittamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on sopimusvelvoitteiden täyttäminen.

Rekisterin henkilötietoryhmät

Rekisteri sisältää rekisterinpitäjän asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat mm. nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja muut asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavat tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakastietoja voidaan luovuttaa nimetyille yhteistyökumppaneille, jotka liittyvät asiakkaan tilaamaan palvelukokonaisuuteen.

Seurakunta, Pitopalvelu  ym hautajaistitaisuuteen liittyvät palvelu .( ulkopuolinen hautajais kuvaaja)

jos asiakas halunut tilata palveluita hautajaistilaisuuteen.

Tietojen siirto EEA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EEA-alueen ulkopuolelle.

 

 

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterin tiedoilla ei tehdä profilointia eikä automaattista päätöksentekoa.

Tietojen säilytysaika

Asiakastietoja säilytetään ___1_ vuotta viimeisimmän palvelutoimituksen jälkeen.

                             tai

Asiakastietoja säilytetään asiakkaan kanssa määritellyn sopimuksen mukaisen ajan.

Hautajais tiedot.

Rekisteröiden oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy ja tarkastaa, hänestä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tiedot.

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat henkilötiedot tai keskeyttämään henkilötietojen käsittely, mikäli käsittelylle ei ole enää perustetta.

 

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, markkinointia ja profilointia.

 

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

 

Pyynnöt rekisteröityjen oikeuksien käyttämiseksi tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

 

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.